< návrat zpět

Diskuze


Téma: Zákon pro starostu obce, aby věděl co má dělat. rss

Zaslal/a 23.8.2013 19:18

"Vážený " pane Snížku - starosto obce Kaliště,
vzhledem k Vaší neznalosti zákonů, Vám zasílám k nahlédnutí text, který by jste měl znát a užívat v praxi a nemusel se mě ptát, podle čeho vlastně máte jednat. Je to trapné, když řídíte obec a nic nevíte.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 12. Zrušení probíhá ve správním řízení buď z moci úřední, nebo na žádost oprávněné osoby.

Z moci úřední jde o případy (viz. § 12 odst. 1 písm. a) a b) citovaného zákona), kdy:

- zápis o místu trvalého pobytu byl proveden na základě chybných či falešných údajů nebo

- objekt na adrese trvalého pobytu již neexistuje.

Na žádost oprávněné osoby je možno údaj o trvalém pobytu zrušit tehdy, jestliže zaniklo užívací právo osoby k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li tato osoba objekt (dle § 12 odst. 1 písm. c) cit. zákona).

Aby totiž mohlo být žádosti vyhověno, musí být podána oprávněnou osobou a musí být splněny další podmínky stanovené zákonem.

Předně žádost se podává u příslušného úřadu, ohlašovny (radnice, obecní úřad atd.). Mezi další podmínky stanovené zákonem patří:

1. zánik užívacího práva osoby k objektu (nebo jeho části), jehož adresa je vedena v evidenci obyvatel jako místo trvalého pobytu, a dále

2. faktický stav, kdy osoba objekt (nebo jeho část) neužívá.

Veškeré tyto podmínky je v řízení povinen prokázat navrhovatel. Zánik užívacího práva se v případech, kdy bylo založeno písemně (tj. písemnou smlouvou, např. nájemní, podnájemní), dokazuje nejlépe listinou, na jejímž základě došlo k ukončení užívacího práva (např. u nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou to bude touto nájemní smlouvou, v níž je uveden termín skončení nájmu nebo výpovědí z nájmu). Další variantou je důkaz kupní smlouvou a výpisem z katastru nemovitostí, ze kterých vyplývá, že dotyčná osoba již není vlastníkem nemovitosti. Jako důkaz může rovněž sloužit soudní rozhodnutí, z něhož plyne, že došlo k zániku užívacího práva (například rozhodnutí o vyklizení nemovitosti) anebo dohoda manželů o vypořádání společného bydlení.

Co se týče splnění podmínky neužívání objektu, bývá zpravidla prokazována formou prohlášení, ale důkaz lze provést i výslechem sousedů, dalších osob žijících v předmětném bytě nebo získáním jejich písemného vyjádření.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů, max. s připočítáním dalších 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření. Výsledné rozhodnutí se doručuje všem účastníkům řízení. Po doručení rozhodnutí a nabytí právní moci dojde k oficiálnímu zrušení údaje o místě trvalého pobytu a dané osobě bude přidělena tzv. úřední adresa, nemá-li možnost se přihlásit jinam.

Snažím se o mimimální kontakt s Vaším úřadem, ale někdy se tomu prostě nevyhnu.

Procházková Šárka


Nebyly zaslány žádné odpovědi.

© Roman Krafka 2003-2022