< návrat zpět

Digitalizované diapozitivy z let 1975-1989

Vzhledem k množství a rozdělení snímků to kategorií jsou digitalizované diapozitivy umístěny zde >>

Úvod

Historické fotografie, které vidíte, jsou digitalizované diapozitivy poskytnuté p. Růžičkou, tehdejším ředitelem kališťské základní školy. Materiály zveřejňujeme s jeho laskavým svolením. Autorem snímků je z větší části právě p. Růžička, některé z fotografií pak pořídil p. Kučera.

Roman Krafka, září 2022

Z doprovodného dopisu p. Růžičky

… „Diapozitivy z let 1975 až 1989, které sloužily před volbami k programu na shromáždění občanů. S tehdejšími možnostmi to byla pásma, kde na magnetofonu byl namluvený komentář s hudbou doprovázený promítáním pomocí automatického diaprojektoru a výukového magnetofonu B 57.“

… „Jsou tam záběry na budovy v Kališti i v Býkovci, ze staveb jsou tam obrázky z budování kulturního domu, ale i zbrojnice, požárních nádrží, kašny, ale také z maškarních průvodů, z místní spartakiády, oslav MDŽ a sportovních akcí na obou hřištích.“

Jiří Růžička, září 2017

 

Text komentáře z roku 1986 z poznámek p. Růžičky

Každé město, městečko, vesnice i samota má svoji historii, svoji minulost i budoucnost. Obyvatelé Býkovce oslavili spolu se svými rodáky 600 let trvání jejich obce, za několik let se i v Kališti dočkají stejného výročí. Co se udělalo, postavilo za uplynulá staletí, za poslední roky? V sedmé pětiletce měl místní národní výbor v programovém plánu řadu akcí.
   Jednou z nich byla přestavba budovy MNV, při které byly zřízeny 3 byty pro učitele a ordinace lékařské stanice s dětskou poradnou.
   Od roku 1978 se stavěl kulturní dům, který byl dokončen v roce 1982 a v červenci slavnostně otevřen. Vybudované dílo je nejen chloubou a ozdobou obce, ale i důkazem toho, že když všichni přiloží ruce k dílu, může i poměrně malá obec zvládnout veliké úkoly.
   Na stavbě sálu se největší měrou podíleli požárníci. Požárnický ples je reprezentací obce a bohatá tombola každoročně láká další návštěvníky.
   Sálu využívá škola k výchovným koncertům, oslavám, pořádají se zde přednášky a estrádní vystoupení.
   Sportovci v tělovýchovné jednotě Sokol Javořice si v sedmé pětiletce zlepšili prostředí v šatnách u hřiště – položili nové podlahy a všechny místnosti vybavili novým nábytkem.
   V roce 1983 postavili rodiče žáků spojovací chodbu mezi budovami školy, kterou se zlepšil a usnadnil provoz školy. Školu navštěvuje 150 dětí, které se učí, pracují v pionýrské organizaci, zdokonalují se v poskytování první pomoci, závodí v branných a sportovních soutěžích. Veselý je dětský karneval na závěr roku a ještě veselejší oslava Mezinárodního dne dětí na hřišti, která končívá tradičním utkáním v kopané smíšeného družstva žáků proti družstvu pedagogického sboru.
   Škole a školním budovám byla v uplynulé pětiletce ze strany místního národního výboru věnována značná pozornost. Na pavilónu byla vyměněna krytina, opraveny a zvýšeny komíny, přetěsněn a rozšířen kotel ústředního topení. V současné době se nákladem okolo půl milionu korun provádí nová elektroinstalace, která bude vyhovovat moderním požadavkům výuky i státním normám. Zlepší též provoz školní jídelny, ve které tříčlenný kolektiv připravuje denně obědy pro děti ze základní školy, mateřské školy a pro dětský útulek.
   Nejen vybudovat, ale také udržovat je třeba. Loni byly natřeny střechy na mateřské škole a kulturním domě, pokračuje se s budováním chodníků kolem silnice.
   Téměř dva roky trvaly potíže v zásobování vodou, než se našla závada na vedení. Přikročilo se též k montování vodoměrů, které budou postupně u všech spotřebitelů.
   Místní národní výbor vydal několik povolení občanům k poskytování řemeslných služeb. V poslední době se podařilo zajistit odvážení odpadků autem technických služeb.
   Po dobré práci dobrá zábava. Každoročně se uskutečňují zájezdy společenských organizací na Domažlicko, Gottwaldovsko, do divadla v Českém Krumlově a řada občanů i dětí už byla v nově otevřeném Národním divadle.
   Tradiční zábavou jsou maškarní průvody obcí, které organizují požárníci společně s dalšími složkami Národní fronty.
   Přehlídkou mládí a krásy byla Československá spartakiáda 1985, kterou jsme oslavili 40. výročí osvobození naší vlasti. Už přes 40 let žijeme v míru, který byl s velkými oběťmi vybojován a který si budeme chránit pro další pokolení.

© Roman Krafka 2003-2022