Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS)
 
Organizační struktura
 • Starosta obce : ing. František Szczyrba
 • Místostarosta obce : Roman Krafka
 • Účetní : Vladislava Čekalová

Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě na adresu úřadu. Viz kontaktní spojení.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR

Seznam organizací
Mateřská škola Kaliště
SDH Kaliště
Honební společenstvo Kaliště

Žádost o informace
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává


V případě odesílání žádosti prosím využijte kontaktní údaje.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017

Opravné prostředky

 • V případě žádosti spadající do samostatné působnosti je odvolacím orgánem Zastupitelstvo obce Kaliště.
 • Lhůty pro odvolání se řídí § 16 zákona č. 106/1999 Sb., a správním řádem.

Seznam formulářů, které lze získat na obecním úřadě
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Pro vyplnění nutno doložit:

 • občanský průkaz - rodný list
 • výpis z katastru nemovitostí,
 • nájemní smlouvu případně souhlas nájemce
 • Poplatek Kč 50,-.

Na obecním úřadě lze rovněž získat informace prostřednictvím služby Czechpoint
Czechpoint

Poskytování informací
Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím informačních technologií (např. internetu). Pro informování veřejnosti je na OÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost.
 
Rozpočet obce
Informace o rozpočtu obce

Zastupitelstvo obce
Složení zastupitelstva obce

 

© Roman Krafka 2003-2020