Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS)
 
Organizační struktura
 • Starosta obce : Ing. František Szczyrba
 • Místostarosta obce : Jan Šindelář
 • Účetní : Vladislava Čekalová

Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě na adresu úřadu. Viz kontaktní spojení.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR

Seznam organizací
Mateřská škola Kaliště
SDH Kaliště
Honební společenstvo Kaliště

Žádost o informace
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává


V případě odesílání žádosti prosím využijte kontaktní údaje.

Příjímané datové formáty

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • txt/csv (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

Způsob nakládání s poškozenými datovými zprávami

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“).
Pokud lze zjistit z doručeného dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu a vyzve odesílatele k zaslání nového dokumentu. Dokument se škodlivým kódem se po vyrozumění zničí. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který obsahuje škodlivý kód, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
V
ýroční zpráva za rok 2018

Opravné prostředky

 • V případě žádosti spadající do samostatné působnosti je odvolacím orgánem Zastupitelstvo obce Kaliště.
 • Lhůty pro odvolání se řídí § 16 zákona č. 106/1999 Sb., a správním řádem.

Seznam formulářů, které lze získat na obecním úřadě
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Pro vyplnění nutno doložit:

 • občanský průkaz - rodný list
 • výpis z katastru nemovitostí,
 • nájemní smlouvu případně souhlas nájemce
 • Poplatek Kč 50,-.

Na obecním úřadě lze rovněž získat informace prostřednictvím služby Czechpoint
Czechpoint

Poskytování informací
Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím informačních technologií (např. internetu). Pro informování veřejnosti je na OÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost.
 
Rozpočet obce
Informace o rozpočtu obce

Zastupitelstvo obce
Složení zastupitelstva obce
 
 
Přehled přijímaných přenosných technických nosičů
Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:
 • CD-ROM
 • DVD
 • USB Flashdisk – pouze při podání na podatelně
 • USB externí HDD – pouze při podání na podatelně

Důsledky doručení vadných dokumentů v analogové či digitální podobě

Pokud příjemce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se příjemci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Příjemce obdobně postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém příjemce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložené na přenosném technickém nosiči dat, na kterém příjemce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

 

© Roman Krafka 2003-2022