Archiv usnesení obecního zastupitelstva

 

Č. usnesení: Znění usnesení: Datum: Zápis:
279/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury na obnovu lesních cest p. Benešovi ve výši 150 000,-. 8. 9. 2022 stahnout
278/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka Melicharová a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 8. 9. 2022 stahnout
277/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu nad rámec projektu Revitalizace návesního horního a dolního rybníka spočívající v instalaci kamenných sloupků s dřevěnými prvky namísto kovového zábradlí s předpokládanými náklady 600 000,- Kč bez DPH. 8. 9. 2022 stahnout
276/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022 – srpen 2022. 8. 9. 2022 stahnout
275/2022 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 131/2 o výměře 1 015 m2 p. Navrátilovi za cenu 30 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 8. 9. 2022 stahnout
274/2022 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 261/2022 a schvaluje přidělení bytu č. 4 (3+1) v prvním patře bytového domu č.p. 81 p. Chadrabové. 8. 9. 2022 stahnout
273/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění jednoho nájmu p. Kafkové a p. Vodrážkovi. 8. 9. 2022 stahnout
272/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení záloh na energie v rámci nájemních smluv v bytovém domě o 1 000 Kč/byt. 8. 9. 2022 stahnout
271/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje pokládku PVC podlah v bytě č. 4. dle nabídky, kterou představil starosta. 8. 9. 2022 stahnout
270/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva. 8. 9. 2022 stahnout
269/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje investici ve výši 144 000,- do obnovy obecních lesů. 23. 6. 2022 stahnout
268/2022 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 23. 6. 2022 stahnout
267/2022 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru. 23. 6. 2022 stahnout
266/2022 Zastupitelstvo schvaluje opravy a částečné zateplení fasády budovy MŠ do výše nákladů 500 000,-. 23. 6. 2022 stahnout
265/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 3/2022 prodat pozemek p. č. 131/2 o výměře 1 015 m2 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. 23. 6. 2022 stahnout
264/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1211/32 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek o výměře 387 m2  p. Janu Hájkovi za cenu 30 kč/m2. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 23. 6. 2022 stahnout
263/2022 Zastupitelstvo obce určuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 na 7 členů. 23. 6. 2022 stahnout
262/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022 – červen 2022. 23. 6. 2022 stahnout
261/2022 Zastupitelstvo schvaluje přidělení bytu č. 4 (3+1) v prvním patře bytového domu č.p. 81 p. Machátové. 23. 6. 2022 stahnout
260/2022 Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Obnova venkova Vysočiny 2022 za účelem oprav střechy obecního úřadu do předpokládané výše 426 000,-. 23. 6. 2022 stahnout
259/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva 23. 6. 2022 stahnout
258/2022 Zastupitelstvo schvaluje odpuštění platby nájemného p. Kaláškové po dobu trvání rekonstrukcí v pronajatém bytě. 21. 4. 2022 stahnout
257/2022 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši 2 000,- a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 21. 4. 2022 stahnout
256/2022 Zastupitelstvo schvaluje změnu (snížení) kapacity Mateřské školy Kaliště, okr. Jihlava z počtu 33 dětí na počet 28 dětí, na základě doporučení KHS Jihlava. 21. 4. 2022 stahnout
255/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č. 2/2022 pronajmout byt č. 4 v bytovém domě č.p. 81. 21. 4. 2022 stahnout
254/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka Macek a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 21. 4. 2022 stahnout
253/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN pro čp. 23 v Kališti a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 21. 4. 2022 stahnout
252/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej prodej dílu „f“ z pozemku p. č. 1182/4 a koupi dílu „c“ z pozemku p. č. 1211/15 v obci Kaliště, katastrálním zemí Kaliště u Horních Dubenek paní Frankové. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 21. 4. 2022 stahnout
251/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1222/4 a dílu „a“ z pozemku p. č. 1182/4 v obci Kaliště, katastrálním zemí Kaliště u Horních Dubenek paní Petrů a paní Votrubové.  Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 21. 4. 2022 stahnout
250/2022 Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet mikroregionu Třešťsko za rok 2021. 21. 4. 2022 stahnout
249/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022 – březen 2022. 21. 4. 2022 stahnout
248/2022 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku MŠ Kaliště za rok 2021. 21. 4. 2022 stahnout
247/2022 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku obce Kaliště za rok 2021. 21. 4. 2022 stahnout
246/2022 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet obce Kaliště za rok 2021. 21. 4. 2022 stahnout
245/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva. 21. 4. 2022 stahnout
244/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení velkokapacitní nádoby na bioodpad v max. ceně 100 000,- Kč. 11. 3. 2022 stahnout
243/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ZO ČSV Horní Dubenky ve výši 10 000,- a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Zároveň revokuje usnesení č. 235/2022. 11. 3. 2022 stahnout
242/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup materiálu na zateplení objektu MŠ Kaliště. 11. 3. 2022 stahnout
241/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele pro zakázku Revitalizace návesního Horního a Dolního rybníka – společnost SOFI stav, s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným účastníkem. 11. 3. 2022 stahnout
240/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 11. 3. 2022 stahnout
239/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci II. etapy opravy havarijního stavu topení v KD s předpokládanými náklady 450 tisíc Kč. 24. 2. 2022 stahnout
238/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci akce Revitalizace návesního Horního a Dolního rybníka do předpokládané cenové výše 2,5 milionu korun. 24. 2. 2022 stahnout
237/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 – prosinec 2021. 24. 2. 2022 stahnout
236/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 2 v přízemí bytového domu p. Kaláškové k 1.3.2022 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy, nájemné bude hrazeno od dubna 2022. 24. 2. 2022 stahnout
235/2022 Schvaluje finanční dar ZO ČSV Horní Dubenky ve výši 5 000,- a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 24. 2. 2022 stahnout
234/2022 Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Obnova venkova Vysočiny 2022 za účelem oprav topení v bytovém domě do předpokládané výše 850 000,-. 24. 2. 2022 stahnout
233/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 1/2022 - prodej části pozemku p. č. 1211/27 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. 24. 2. 2022 stahnout
232/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 144/1 a pozemku p. č. 141/2 v obci Kaliště a katastrálním území Býkovec manželům Venglařovým za 100,- Kč za metr příslušné oddělené části pozemků + částku za zaměření 24. 2. 2022 stahnout
231/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p. č. 429/52 o výměře 533 m2 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek za částku 2 132,- Kč p. Prokůpkovi. 24. 2. 2022 stahnout
230/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemku p. č. 429/52 za cenu 30 Kč/m2 pro občany s TP v Kališti a 100 Kč/m2 pro osoby bez TP v Kališti. 24. 2. 2022 stahnout
229/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 24. 2. 2022 stahnout

2021

Č. usnesení: Znění usnesení: Datum: Zápis:
228/2021 Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly dodržování zákona o krizovém řízení. 9. 12. 2021 stahnout
227/2021 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního programu, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o dotační program 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Název akce - Modernizace dětského hřiště u mateřské školy Kaliště. 9. 12. 2021 stahnout
226/2021 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu technického výboru. 9. 12. 2021 stahnout
225/2021 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 9. 12. 2021 stahnout
224/2021 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru. 9. 12. 2021 stahnout
223/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 Stanov DSO Mikroregion Třešťsko. 9. 12. 2021 stahnout
222/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 8/2021 – prodej pozemku p. č. 141/2 a části pozemku p. č. 144/1 v k.ú. Býkovec. 9. 12. 2021 stahnout
221/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 7/2021 – pronájem části pozemku p. č. 429/52 o výměře 500 m2 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. 9. 12. 2021 stahnout
220/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 6/2021- prodej části pozemku p. č. 1182/4 a koupě části pozemku p. č. 1211/15 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek 9. 12. 2021 stahnout
219/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 5/2021- prodej pozemku p. č. 1222/4 a části pozemku p. č. 1182/4 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek. 9. 12. 2021 stahnout
218/2021 Schvaluje prodej části pozemku p. č. 429/52 v k.ú. Kaliště u H. Dubenek p. Dufkovi a ostatním zájemcům a zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 9. 12. 2021 stahnout
217/2021 Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 9. 12. 2021 stahnout
216/2021 Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2021 – Obecní systém odpadového hospodářství. 9. 12. 2021 stahnout
215/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce Kaliště na rok 2021. 9. 12. 2021 stahnout
214/2021 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje závazné ukazatele MATEŘSKÉ ŠKOLY KALIŠTĚ, okres Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2022. 9. 12. 2021 stahnout
213/2021 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje rozpočet obce Kaliště na rok 2021. 9. 12. 2021 stahnout
212/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 9. 12. 2021 stahnout
211/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového zahradního traktoru pro místní část Býkovec. 4. 11. 2021 stahnout
210/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na pronájem tělocvičny a pověřuje starostu jejich podpisem. 4. 11. 2021 stahnout
209/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – na stavbu „Kaliště, Melechová, kabelové vedení NN“. 4. 11. 2021 stahnout
208/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1- říjen 2021. 4. 11. 2021 stahnout
207/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí z dílčího přezkoumání hospodaření včetně navrženého nápravného opatření. 4. 11. 2021 stahnout
206/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2022. 4. 11. 2021 stahnout
205/2021 Zastupitelstvo bere na vědomí petici o nesouhlasu s rekonstrukcí pavilonu (Přístavby školy) na obytný dům s 20 byty 2+1 dle zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště ze září 2021. 4. 11. 2021 stahnout
204/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 144/12 a 144/13 v obci Kaliště, katastrálním území Býkovec. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 4. 11. 2021 stahnout
203/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 4. 11. 2021 stahnout
202/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje opravy komunikací poničených v souvislosti s přepravou dřeva do výše nákladů 200 000,-. 2. 9. 2021 stahnout
201/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši 2 000,- a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 2. 9. 2021 stahnout
200/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu osadního výboru. 2. 9. 2021 stahnout
199/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 4/2021 prodat pozemky p. č. 144/12 a 144/13 v obci Kaliště, katastrálním území Býkovec. 2. 9. 2021 stahnout
198/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 3/2021 prodat část pozemku p. č. 429/52 o výměře cca 450 m2 v obci Kaliště, katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. 2. 9. 2021 stahnout
196/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 85/8 na území obce Kaliště a v Katastrálním území Býkovec. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 2. 9. 2021 stahnout
195/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 2. 9. 2021 stahnout
194/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 17. 6. 2021 stahnout
193/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 17. 6. 2021 stahnout
192/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu technického výboru. 17. 6. 2021 stahnout
191/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje 400 tisíc na provizorní opravu havarijního stavu býkoveckého mostu a pověřuje p. Kučeru zajištěním odpovídající nabídky. 17. 6. 2021 stahnout
190/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 2/2021 prodat část pozemku p. č. 85/4 o výměře 75 m2 v obci Kaliště, katastrálním území Býkovec. 17. 6. 2021 stahnout
189/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu osadního výboru. 17. 6. 2021 stahnout
188/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 1/2021 prodat pozemek p. č. st. 86/1  o výměře 456 m2 včetně stavby a pozemek p. č. 766/14 o výměře 1715 m2 v obci Kaliště, katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. 17. 6. 2021 stahnout
187/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene související s uložením vedení NN na pozemku p.č. 468 (Býkovec). 17. 6. 2021 stahnout
186/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene související s uložením vedení NN na pozemcích p.č. 447/15, 447/19, 1182/3, 429/53 (Kaliště). 17. 6. 2021 stahnout
185/2021 Zastupitelstvo schvaluje směrnici č. 1/2021 – Spisový řád obce Kaliště. 17. 6. 2021 stahnout
184/2021 Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet mikroregionu Třešťsko za rok 2020. 17. 6. 2021 stahnout
183/2021 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet obce Kaliště za rok 2020. 17. 6. 2021 stahnout
182/2021 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku MŠ Kaliště za rok 2020. 17. 6. 2021 stahnout
181/2021 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku obce Kaliště za rok 2020. 17. 6. 2021 stahnout
180/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 17. 6. 2021 stahnout
179/2021 Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti v rámci dotačního projektu Venkovské služby 2021. 1. 4. 2021 stahnout
178/2021 Zastupitelstvo schvaluje pořízení kontejneru na bioodpad s tím, že preferuje pořízení starší nádoby – v případě pořízení nové nádoby pak navrhuje využít dotaci. 1. 4. 2021 stahnout
177/2021 Zastupitelstvo souhlasí s projektem Revitalizace Hamerského potoka. 1. 4. 2021 stahnout
176/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene související s uložením vedení NN na pozemcích p. č. p.č. 1186, 1211/6 a 448/3. 1. 4. 2021 stahnout
175/2021 Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje veřejnou vyhlášku – Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu Kaliště. 1. 4. 2021 stahnout
174/2021 Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje Změnu č. 1 Územního plánu Kaliště formou opatření obecné povahy. 1. 4. 2021 stahnout
173/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 1. 4. 2021 stahnout
172/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání technického výboru. 4. 2. 2021 stahnout
171/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 – prosinec 2020. 4. 2. 2021 stahnout
170/2021 Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o finanční příspěvek v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2021 za účelem opravy havarijního stavu topení v sále kulturního domu za  cenu 600 tisíc Kč. 4. 2. 2021 stahnout
169/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene související s uložením vedení NN na pozemku p. č. 27/1. 4. 2. 2021 stahnout
168/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 4. 2. 2021 stahnout

2020

Č. usnesení: Znění usnesení: Datum: Zápis:
167/2020 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu osadního výboru. 3. 12. 2020 stahnout
166/2020 Zastupitelstvo schvaluje platbu 74 950 Kč za zajištění projektové dokumentace ÚP a jejího veřejného projednání. 3. 12. 2020 stahnout
165/2020 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ZO ČSV Horní Dubenky ve výši 5 000,- Kč a zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 3. 12. 2020 stahnout
164/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p. č. 429/52 o výměře 500 m2 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek za částku 2 000,- Kč p. Prokůpkovi. 3. 12. 2020 stahnout
163/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části o výměře cca 400m2 z pozemku p. č. 144/1 na území obce Kaliště a v Katastrálním území Býkovec. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 3. 12. 2020 stahnout
162/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p. č. 766/5 o výměře 364 m2 na území obce Kaliště a v Katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 3. 12. 2020 stahnout
161/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu výše nájemného v obecních bytech. 3. 12. 2020 stahnout
160/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce Kaliště na rok 2020. 3. 12. 2020 stahnout
159/2020 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje závazné ukazatele MATEŘSKÉ ŠKOLY KALIŠTĚ, okres Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2021. 3. 12. 2020 stahnout
158/2020 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje rozpočet obce Kaliště na rok 2021. 3. 12. 2020 stahnout
157/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 3. 12. 2020 stahnout
156/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar společnosti Sdílení o. p. s. ve výši 5 000,- a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 5. 11. 2020 stahnout
155/2020 Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 142/2020 ze dne 3. 9. 2020, kterým schválolo ponížení přeplatku za plyn s tím, že bude zbylá částka využita na úhradu nákladů spojených s jednou desinsekcí k likvidací štěnic v bytovém domě. 5. 11. 2020 stahnout
154/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene související s uložením vedení NN na pozemku p. č. 766/1. 5. 11. 2020 stahnout
153/2020 Zastupitelstvo obce souhlasí s pokračováním členství obce v MAS Telčsko. 5. 11. 2020 stahnout
152/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 6/2020 – pronájem části pozemku p. č. 429/52 o výměře 500m2 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. 5. 11. 2020 stahnout
151/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 5/2020 prodat část o výměře cca 400 m2 z pozemku p. č.  144/1 v obci Kaliště a katastrálním území Býkovec. 5. 11. 2020 stahnout
150/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 4/2020 koupit pozemek p. č.  766/5 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. 5. 11. 2020 stahnout
149/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu s dílčího přezkoumání hospodaření konaného dne 21. 9. 2020. 5. 11. 2020 stahnout
148/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2021 5. 11. 2020 stahnout
147/2020 Zastupitelstvo obce volí předsedou technického výboru pana Horáka. 5. 11. 2020 stahnout
146/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 5. 11. 2020 stahnout
145/2020 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu osadního výboru. 3. 9. 2020 stahnout
144/2020 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 3. 9. 2020 stahnout
143/2020 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru. 3. 9. 2020 stahnout
142/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje ponížení přeplatku za plyn s tím, že bude zbylá částka využita na úhradu nákladů spojených s jednou desinsekcí k likvidací štěnic v bytovém domě. 3. 9. 2020 stahnout
141/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 – září 2020. 3. 9. 2020 stahnout
140/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene související s uložením vedení NN na pozemku p. č. 447/1. 3. 9. 2020 stahnout
139/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene související s uložením vedení NN na pozemcích p. č. 1211/4 respektive p. č. 2236. 3. 9. 2020 stahnout
138/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení hodnoty skladu v obchůdku na 500 000,-. 3. 9. 2020 stahnout
137/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 3. 9. 2020 stahnout
136/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 1210/5 a 116/2, respektive koupi pozemků p. č. 57/3, 1260/2 a 1210/4 – vše v obci Kaliště, katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 18. 6. 2020 stahnout
135/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 512/4 o výměře 91 m2 v obci Kaliště, katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy 18. 6. 2020 stahnout
134/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje opravu střechy MŠ v předpokládané výši 780 000 Kč. 18. 6. 2020 stahnout
133/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 18. 6. 2020 stahnout
132/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedené finanční kontrole v MŠ. 6. 5. 2020 stahnout
131/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání technického výboru. 6. 5. 2020 stahnout
130/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020 – květen 2020. 6. 5. 2020 stahnout
129/2020 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet obce Kaliště za rok 2019. 6. 5. 2020 stahnout
128/2020 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku MŠ Kaliště za rok 2019. 6. 5. 2020 stahnout
127/2020 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku obce Kaliště za rok 2019. 6. 5. 2020 stahnout
126/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši 1 000,-  a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 6. 5. 2020 stahnout
125/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje objednání oprav místních komunikací tryskovou metodou na základě nabídky přednesené starostou a zároveň doporučuje odložit vybudování asfaltového povrchu kolem obchodu na rok 2021 a využít na tuto akci dotační titul OVV. 6. 5. 2020 stahnout
124/2020 Zastupitelstvo obce akceptuje žádost p. Foltina a vyjadřuje svůj nezájem provozovat, udržovat a opravovat provizorní vodovod. 6. 5. 2020 stahnout
123/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 3/2020 koupit pozemek p. č.  512/4 v obci Kaliště a katastrálním území Býkovec dle GP předneseného starostou. 6. 5. 2020 stahnout
122/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 2/2020 prodat pozemky p. č. 1210/5, 116/2 a zároveň koupit pozemky 57/3, 1210/4 a 1260/2 v obci Kaliště, katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek dle GP předneseném starostou. 6. 5. 2020 stahnout
121/2020 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 145/12 manželům Horákovým a zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 6. 5. 2020 stahnout
120/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci v programu Venkovské prodejny 2020 za účelem získání příspěvku na plat prodavačky v Obecním obchůdku U lípy. 6. 5. 2020 stahnout
119/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci v programu OVV 2020 za účelem rekonstrukce střechy na klubovně SDH. Celkové cena rekonstrukce by neměla přesáhnout 450 000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podáním žádosti a podpisem smluv. 6. 5. 2020 stahnout
118/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 6. 5. 2020 stahnout
117/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 1/2020 – prodej části pozemku p. č. 145/4 o výměře ca 400 m2 v obci Kaliště v katastrálním území Býkovec dle návrhu předneseného starostou. 6. 2. 2020 stahnout
116/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí směrnici „Pravidla pro účtování hospodářské činnosti obce kaliště – Obecní obchůdek u Lípy“. 6. 2. 2020 stahnout
115/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci v programu OVV 2020 za účelem rekonstrukce střechy na klubovně SDH. Celkové cena rekonstrukce by neměla přesáhnout 350 000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podáním žádosti a podpisem smluv. 6. 2. 2020 stahnout
114/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 6. 2. 2020 stahnout

2019

Č. usnesení: Znění usnesení: Datum: Zápis:
113/2019 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 4. 12. 2019 stahnout
112/2019 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru. 4. 12. 2019 stahnout
111/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení a instalaci oken a dveří do budovy prodejny dle nabídky přednesené starostou. 4. 12. 2019 stahnout
110/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje základní plat budoucí prodavačky v Obecním obchůdku provozovaném obcí ve výši 16 000 hrubého. 4. 12. 2019 stahnout
109/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje převedení částky 200 000 Kč na nově zřízený účet obecního obchůdku k pořízení počátečních skladových zásob budoucí prodejny. 4. 12. 2019 stahnout
108/2019 Zastupitelstvo schvaluje vydání OZV 2/2019 dle zastupitelstvem upraveného návrhu 4. 12. 2019 stahnout
107/2019 Zastupitelstvo schvaluje vydání OZV 1/2019 dle návrhu předneseným starostou. 4. 12. 2019 stahnout
106/2019 Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – přípojka NN Foltinovi. 4. 12. 2019 stahnout
105/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p. č. 429/52 o výměře 500m2 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek p. Prokůpkovi. 4. 12. 2019 stahnout
104/2019 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje navrženou Změnu č. 1 územního plánu obce Kaliště a pověřuje starostu podpisem smlouvy ve znění návrhu jím předneseného. 4. 12. 2019 stahnout
103/2019 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Kaliště na roky 2020 – 2023. 4. 12. 2019 stahnout
102/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 4. 12. 2019 stahnout
101/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájmu pro všechny byty za měsíce listopad a prosinec 2019 na 50 %. 7. 11. 2019 stahnout
100/2019 Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – přípojka NN Pittnerovi. 7. 11. 2019 stahnout
99/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 4/2019 – pronájem části pozemku p. č. 429/52 o výměře 500m2 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. 7. 11. 2019 stahnout
98/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce Kaliště za rok 2019. 7. 11. 2019 stahnout
97/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu s dílčího přezkoumání hospodaření konaného dne 7. 10. 2019. 7. 11. 2019 stahnout
96/2019 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kaliště 2020-2023. 7. 11. 2019 stahnout
95/2019 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje závazné ukazatele MATEŘSKÉ ŠKOLY KALIŠTĚ, okres Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2020. 7. 11. 2019 stahnout
94/2019 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje rozpočet obce Kaliště na rok 2020 7. 11. 2019 stahnout
93/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 7. 11. 2019 stahnout
092/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání technického výboru. 3. 10. 2019 stahnout
091/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru m.č. Býkovec. 3. 10. 2019 stahnout
090/2019 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu realizací projektové dokumentace k rekonstrukci požárních nádrží a zároveň jej pověřuje podpisem smluv. 3. 10. 2019 stahnout
089/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájmu pro všechny byty za měsíc říjen na 50 %. 3. 10. 2019 stahnout
088/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje snížení částky za pronájem prodejny potenciálnímu zájemci v prvním roce na symbolickou 1,- Kč/měsíc. 3. 10. 2019 stahnout
087/2019 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2020. 3. 10. 2019 stahnout
086/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 3. 10. 2019 stahnout
085/2019 Zastupitelstvo schvaluje pořízení nového obecního zahradního traktoru dle nabídky, kterou zajistil p. Kalášek. 7. 8. 2019 stahnout
084/2019 Zastupitelstvo schvaluje vystoupení obce Kaliště z Mikroregionu Telčsko k 31. 12. 2019 a pověřuje starostu provedením potřebných kroků. 7. 8. 2019 stahnout
083/2019 Zastupitelstvo schvaluje zaplacení víceprací ve výši 30 000,- týkající se rekonstrukce otočky v Býkovci. 7. 8. 2019 stahnout
082/2019 Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – přípojka NN Šindelář. 7. 8. 2019 stahnout
081/2019 Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku p. č. 766/15 p. Samkovi za 3 000,- ročně. 7. 8. 2019 stahnout
080/2019 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 1222/4 paní Petrů a paní Votrubové a zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  7. 8. 2019 stahnout
079/2019 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 1222/3 p. Pospíchalové a souhlasí se směnou pozemků p.č. 1256 a p.č. 1257 ve vlastnictví paní Pospíchalové za pozemek p.č. 1211/30 ve vlastnictví obce a zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 7. 8. 2019 stahnout
078/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 – červenec 2019. 7. 8. 2019 stahnout
077/2019 Zastupitelstvo stanovuje výši nájmu objektu prodejny potenciálnímu nájemci ve výši 5 000,- měsíčně (nájemné bez platby za energie, které si bude hradit nájemce) s účinností od 1. 1. 2020. 7. 8. 2019 stahnout
076/2019 Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p.č. 25/2 včetně objektu prodejny č.p. 41 a pozemku p.č. 1238 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví firmy LAPEK, a.s. za kupní cenu 922 967,- Kč s DPH. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 7. 8. 2019 stahnout
075/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 7. 8. 2019 stahnout
074/2019 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dokumentem mateřské školy „Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“ Mateřské školy Kaliště okr. Jihlava s názvem „Tancujeme a zpíváme a při tom se rádi máme“ s číslem jednacím 65/2017, s platností pro období od roku 2017 do roku 2022. Zastupitelé obce souhlasí s naplňováním vzdělávacích cílů MŠ v souladu s tímto dokumentem. 6. 6. 2019 stahnout
073/2019 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu osadního výboru pro místní část Býkovec. 6. 6. 2019 stahnout
072/2019 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu technického výboru. 6. 6. 2019 stahnout
071/2019 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 6. 6. 2019 stahnout
070/2019 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru. 6. 6. 2019 stahnout
069/2019 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru obce č. 3/2019 pronajmout pozemek p. č. 766/15 o výměře 1018 m2 v obci Kaliště, který je ve výlučném vlastnictví obce Kaliště. 6. 6. 2019 stahnout
068/2019 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru č. 2/2019 obce koupit pozemek p. č. 1238 a dále pozemek p. č. 25/2 včetně budovy čp. 41. Vše v obci Kaliště, katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví firmy LAPEK, a.s. 6. 6. 2019 stahnout
067/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar organizaci ARNIKA ve výši 1 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 6. 6. 2019 stahnout
066/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši 1 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 6. 6. 2019 stahnout
065/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje levnější variantu rekonstrukce „točny“, jež je součástí místní komunikace v Býkovci za cca 50 000,- bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 6. 6. 2019 stahnout
064/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje v případě neúspěchu s žádostí o dotaci MMR rekonstrukci ve zmenšeném rozsahu, tj. rekonstrukce střechy a pověřuje starostu provedení výběrového řízení a uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem. 6. 6. 2019 stahnout
063/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 6. 6. 2019 stahnout
062/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje přesun obecní knihovny do prostor bývalého baru „peklo“ v suterénu kulturního domu. 17. 4. 2019 stahnout
061/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019 – březen 2019. 17. 4. 2019 stahnout
060/2019 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet obce Kaliště za rok 2018. 17. 4. 2019 stahnout
059/2019 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku MŠ Kaliště za rok 2018. 17. 4. 2019 stahnout
058/2019 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku obce Kaliště za rok 2018. 17. 4. 2019 stahnout
057/2019 Zastupitelstvo schvaluje, aby byl místostarosta p. R. Krafka zapisovatelem volební komise v rámci voleb do evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. 5. 2019. 17. 4. 2019 stahnout
056/2019 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar Dětskému domovu Telč ve výši 1 000,- Kč a zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 17. 4. 2019 stahnout
055/2019 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí podkrovní místnosti v klubovně SDH p. Štěpanovské v případě, že bude mít zájem. 17. 4. 2019 stahnout
054/2019 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru obce prodat pozemek p. č. 766/15 o výměře 1018 m2 v obci Kaliště, který je ve výlučném vlastnictví obce Kaliště. 17. 4. 2019 stahnout
053/2019 Zastupitelstvo schvaluje zjištění skutečného stavu obecní kanalizace formou kamerového monitorování v celé délce a poté vyčištění šachet kanálů. 17. 4. 2019 stahnout
052/2019 Zastupitelstvo schvaluje akceptaci nabídky firmy I.N.T. s.r.o. na výměnu otvorových výplní v obecních budovách s využitím dotace z programu Kraje Vysočina Obnova venkova Vysočiny a pověřuje starostu podpisem smluv. 17. 4. 2019 stahnout
051/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 17. 4. 2019 stahnout
050/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018 – prosinec 2018. 7.2.2019 stahnout
049/2019 Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o finanční příspěvek v rámci titulu Obnova venkova Vysočiny 2019 za účelem zateplení OÚ a výměny otvorových výplní na obecních budovách. 7.2.2019 stahnout
048/2019 Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření souhlasu starosty obce  k provedení přípojek k novostavbě RD p. Foltina. 7.2.2019 stahnout
047/2019 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ZO ČSV Horní Dubenky ve výši 2 000,- Kč a zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 7.2.2019 stahnout
046/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje potenciální pronájem části pozemku p. č. 429/52 o výměře 500 m2 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště p. Prokůpkovi na dobu jednoho libovolného roku z let následujících za symbolickou 1,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 7.2.2019 stahnout
045/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku  p. č. 429/52 o výměře  500 m2  v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště p. Prokůpkovi na dobu jednoho roku za 1 500,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 7.2.2019 stahnout
044/2019 Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 429/39 na základě záměru č. 4/2018 p. Jakoubkovi ml. a zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 7.2.2019 stahnout
043/2019 Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje podání žádosti o dotaci v národním programu MMR ČR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, část školní budovy. Projekt bude zaměřen na rekonstrukci mateřské školy. 7.2.2019 stahnout
042/2019 Zastupitelstvo schvaluje Strategický rozvojový plán obce kaliště 2019-2023 ve znění návrhu předneseným starostou. 7.2.2019 stahnout
041/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 7.2.2019 stahnout

2018

Č. usnesení: Znění usnesení: Datum: Zápis:
040/2018 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 6.12.2018 stahnout
039/2018 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru. 6.12.2018 stahnout
038/2018 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu osadního výboru pro místní část Býkovec. 6.12.2018 stahnout
037/2018 Zastupitelstvo schvaluje vydání OZV 1/2019 o nočním klidu ve znění návrhu předneseným starostou. 6.12.2018 stahnout
036/2018 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje rozpočet obce Kaliště na rok 2019. 6.12.2018 stahnout
035/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr č. 5/2018 na pronájem části pozemku p.č. 429/52 o výměře 500 m2 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště. 6.12.2018 stahnout
034/2018 Zastupitelstvo schvaluje posunutí budoucí stavby na pozemku p. č. 450/4 na vzdálenost minimálně 0,5 m od pozemku p. č. 27/1 ve vlastnictví obce Kaliště. Tyto sousedící pozemky se nachází v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. 6.12.2018 stahnout
033/2018 Zastupitelstvo schvaluje vypracování dokumentací pro stavební povolení k obnově vodních ploch na návsi a pověřuje starostu podpisem smluv. 6.12.2018 stahnout
032/2018 Zastupitelstvo schvaluje s platností od 1. 1. 2019 cenu vodného a stočného za 1 m3 odebrané pitné vody v obci Kaliště ve výši 30,- Kč (z toho 22,- Kč vodné a 8,- Kč stočné), cenu vodného za 1 m3 odebrané pitné vody v místní části Býkovec ve výši 22,- Kč. Majitelé objektů s vlastní studnou, ev. bez vodoměru, hradí paušální částku vodného, resp. stočného dle Vyhlášky č.120/2011 odpovídající 36 m3 na jednoho obyvatele domu za rok. 6.12.2018 stahnout
031/2018 Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu zastupováním obce Kaliště v rámci spolupráce s Mikroregionem Telčsko. 6.12.2018 stahnout
030/2018 Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu zastupováním obce Kaliště v rámci spolupráce s Mikroregionem Třešťsko. 6.12.2018 stahnout
029/2018 Zastupitelstvo schvaluje plán inventur za rok 2018. 6.12.2018 stahnout
028/2018 Zastupitelstvo schvaluje změnu č. 1 Územního plánu obce Kaliště zkráceným postupem. 6.12.2018 stahnout
027/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 6.12.2018 stahnout
026/2018 Zastupitelstvo volí členkami kontrolního výboru p. Horálkovou a p. Matějkovou. 8.11.2018 stahnout
025/2018 Zastupitelstvo volí členy finančního výboru p. Zapletalovou a p. Matějku ml. 8.11.2018 stahnout
024/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018 – listopad 2018. 8.11.2018 stahnout
023/2018 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2019. 8.11.2018 stahnout
022/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu nájemného v obecních bytech na základě návrhu předneseného starostou – snížení záloh na dodávky plynu o 500,- Kč a navýšení nájemného o 560,- Kč. Zároveň pověřuje starostu podpisem nových smluv s platností na dobu neurčitou. 8.11.2018 stahnout
021/2018 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu spoluprací s pořizovatelem při územně plánovací činnosti. 8.11.2018 stahnout
020/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č.4/2018 - prodej části pozemku 423/39 na základě návrhu předneseného starostou obce. 8.11.2018 stahnout
019/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje - převést darem pozemky dle záměru č. 3/2018 – tabulka 1 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví obce Kaliště do vlastnictví Kraje Vysočina a nabýt darem pozemky dle záměru č. 3/2018 – tabulka 2 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina z do vlastnictví obce Kaliště. Zároveň pověřuje starostu podpisem smluv. 8.11.2018 stahnout
018/2018 Zastupitelstvo schvaluje měsíční cestovné pro starostu ve výši 1 000,- Kč, respektive pro místostarostu ve výši 500,- Kč. 8.11.2018 stahnout
017/2018 Zastupitelstvo pověřuje starostu prováděním rozpočtových změn do neomezené výše příjmů a výdajů, které budou následně projednány na následujícím jednání zastupitelstva obce. 8.11.2018 stahnout
016/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 8.11.2018 stahnout
015/2018 Zastupitelstvo schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou zastupiteli, budou dostávat odměnu ve výši 100,- Kč za hodinu při zasedání výboru, resp. při plnění úkolů pověřených zastupitelstvem obce. Odměny budou poskytovány od 1. 11. 2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání výboru, jehož se zúčastnil. 31.10.2018 stahnout
014/2018 Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: starosta 18 250,- Kč za měsíc, místostarosta 9 855,- Kč za měsíc, předseda výboru 2 190,- Kč za měsíc, člen výboru 1 825,- Kč za měsíc, člen zastupitelstva 1 095,- Kč za měsíc. Odměny budou poskytovány od 1. 11. 2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 31.10.2018 stahnout
013/2018 Zastupitelstvo obce volí členy technického výboru pana Horáka a paní Kučerovou. 31.10.2018 stahnout
012/2018 Zastupitelstvo obce volí členy technického výboru pány Kubu a Pulkraba. 31.10.2018 stahnout
011/2018 Zastupitelstvo obce odkládá volbu členů kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství na nejbližší zasedání. 31.10.2018 stahnout
010/2018 Zastupitelstvo obce odkládá volbu členů finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství na nejbližší zasedání. 31.10.2018 stahnout
009/2018 Zastupitelstvo obce volí předsedou technického výboru pana Kučeru. 31.10.2018 stahnout
008/2018 Zastupitelstvo obce volí předsedou technického výboru pana Pizu. 31.10.2018 stahnout
007/2018 Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Jakoubka. 31.10.2018 stahnout
006/2018 Zastupitelstvo obce Kaliště volí předsedou finančního výboru pana Kaláška. 31.10.2018 stahnout
005/2018 Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor, technický výbor a osadní výbor pro místní část Býkovec. Všechny výbory budou tříčlenné. 31.10.2018 stahnout
004/2018 Zastupitelstvo obce volí místostarostou pana Romana Krafku. 31.10.2018 stahnout
003/2018 Zastupitelstvo obce volí starostou Ing. Františka Szczyrbu. 31.10.2018 stahnout
002/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním. 31.10.2018 stahnout
001/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva navržený stávajícím starostou. 31.10.2018 stahnout
38/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 – září 2018. 6.9.2018 stahnout
37/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o změnu územního plánu na základě žádosti MUDr. Foltina. 6.9.2018 stahnout
36/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve věci uložení elektrického vedení určeného primárně k napájení budoucí výrobny do obecních pozemků za úplatu ve výši 5 000,- Kč. 6.9.2018 stahnout
35/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši
1 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
6.9.2018 stahnout
34/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č. 2/2018 – prodej části obecních pozemků p. č. 1222 o výměře cca 100m2 a dále část pozemku p. č. 1211/10 o výměře cca 10m2 dle nákresu prezentovaného starostou obce. 6.9.2018 stahnout
33/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků na základě záměru č. 1/2018 ze dne 3. 5. 2018 společnosti Lesy České republiky, s. p. za odhadní cenu 199 699,- Kč a zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 6.9.2018 stahnout
32/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr č. 3/2018  o vzájemném darování pozemků s Krajem Vysočina na základě návrhu předneseného starostou obce.  6.9.2018 stahnout
31/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 6.9.2018 stahnout
30/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018 – květen 2018. 7. 6. 2018 stahnout
29/2018 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 5. 2018. 7. 6. 2018 stahnout
28/2018 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 5. 2018. 7. 6. 2018 stahnout
27/2018 Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene  (přípojka NN k novostavbě Šindelářových) na základě žádosti firmy E.ON. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 7. 6. 2018 stahnout
26/2018 Zastupitelstvo obce stanovuje počet volebních okrsků obce Kaliště pro komunální volby 2018 na jeden. 7. 6. 2018 stahnout
25/2018 Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce Kaliště pro volební období 2018-2022 na 7. 7. 6. 2018 stahnout
24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 7. 6. 2018 stahnout
23/2018 Zastupitelstvo schvaluje pořízení a instalaci plošiny z kovových roštů s odnímatelným zábradlím ke vchodu do spojovací chodby mezi KD a klubovnou SDH na základě nabídky za předpokládanou částku 56 000,-  Kč. 3.5.2018 stahnout
22/2018 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 1 000,- Kč instituci Nadační fond pro odložené děti STATIM, zřizovateli a provozovateli tzv. Babyboxů. 3.5.2018 stahnout
21/2018 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 a přílohu č.3 Stanov DSO Mikroregionu Třešťsko. 3.5.2018 stahnout
20/2018 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet a účetní závěrku Mikroregionu Telčsko za rok 2017. 3.5.2018 stahnout
19/2018 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet a účetní závěrku Mikroregionu Třešťsko za rok 2017. 3.5.2018 stahnout
18/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje převod všech pohledávek p. Radě mezi nedobytné pohledávky. 3.5.2018 stahnout
17/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 1/2018 – prodej pozemků p. č. 1176, 1177 a 1178, o celkové výměře 6 604 m2 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. 3.5.2018 stahnout
16/2018 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet obce Kaliště za rok 2017. 3.5.2018 stahnout
15/2018 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku MŠ Kaliště za rok 2017. 3.5.2018 stahnout
14/2018 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku obce Kaliště za rok 2017. 3.5.2018 stahnout
13/2018 Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. 3.5.2018 stahnout
12/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar firmě Lapek a.s. ve výši 80 000,- Kč za podmínky získání dotace z Kraje Vysočina „Venkovské prodejny 2018“ a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 3.5.2018 stahnout
11/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 3.5.2018 stahnout
10/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o změnu územního plánu – snížení limitu pro minimální výměru stavebního pozemku z 800 m2 na 400 m2. 1.3.2018 stahnout
9/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 – únor 2018. 1.3.2018 stahnout
8/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu dodavatele plynu na firmu ČEZ a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 1.3.2018 stahnout
7/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci kulturního zařízení „U Kujóna“ v Býkovci za maximální částku 500 000,- Kč včetně brigádnických hodin. 1.3.2018 stahnout
6/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje využít dotaci POVV 2018 na rekonstrukci WC v KD Kaliště, která bude provedena za maximální částku 600 000,- Kč s DPH. 1.3.2018 stahnout
5/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 1.3.2018 stahnout
4/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 – prosinec 2017. 4.1.2018 stahnout
3/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečnou zprávu inventarizační komise týkající se fyzické inventury majetku v mateřské škole. 4.1.2018 stahnout
2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 429/52 o výměře 500 m2 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště p. Prokůpkovi na dobu jednoho roku za 1 500,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 4.1.2018 stahnout
1/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 4.1.2018 stahnout

2017

Č. usnesení: Znění usnesení: Datum: Zápis:
78/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy z finančního a kontrolního výboru. 7.12.2017 stahnout
77/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce Kaliště za rok 2017. 7.12.2017 stahnout
76/2017 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje rozpočet obce Kaliště na rok 2018. 7.12.2017 stahnout
75/2017 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ZO ČSV Horní Dubenky ve výši 2 000,- Kč. 7.12.2017 stahnout
74/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 1 000,- Kč o. p. s „Čtyřlístek“. 7.12.2017 stahnout
73/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 1 000,- Kč zařízení Domácí hospic Vysočina o.p.s. 7.12.2017 stahnout
72/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení měsíčních odměn zastupitelům na 1 095,- Kč hrubého a předsedům výborů na 1 268,- Kč hrubého. 7.12.2017 stahnout
71/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 12/2017 – pronájem části pozemku p. č. 429/52 o výměře 500m2 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek. 7.12.2017 stahnout
70/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje finální podobu nového obecního znaku na základě varianty č. 11 zaslané firmou Velebný&Fam. 7.12.2017 stahnout
69/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 13/2 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště manželům Murovým a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 7.12.2017 stahnout
68/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 1211/4 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště p. Štěpanovské na základě záměru č. 10/2017 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 7.12.2017 stahnout
67/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 134/1 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště p. Štěpanovskému a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 7.12.2017 stahnout
66/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků p.č. 756/1 a 762/1 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště p. Matějkovi ml. a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy 7.12.2017 stahnout
65/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 27/25 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště p. Prokůpkovi a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 7.12.2017 stahnout
64/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 27/26 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště MUDr. Foltinovi a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 7.12.2017 stahnout
63/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 27/23 a 27/24 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště manželům Pittnerovým a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 7.12.2017 stahnout
62/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu s dílčího přezkoumání hospodaření konaného dne 4. 12. 2017. 7.12.2017 stahnout
61/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 7.12.2017 stahnout
60/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017 ze dne 2. 11. 2017 2.11.2017 stahnout
59/2017 Zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2018 2.11.2017 stahnout
58/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby obcí H. Dubenky a pověřuje starostu podpisem smlouvy 2.11.2017 stahnout
57/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje podobu obecního znaku na základě návrhu č. 9 upraveného tak, že bude odstraněn motiv orobince 2.11.2017 stahnout
56/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 10/2017 – prodej části pozemku p. č. 1211/4 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek dle dodaného zákresu 2.11.2017 stahnout
55/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 9/2017 – prodej pozemku p. č. 134/1 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek 2.11.2017 stahnout
54/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 8/2017 – prodej částí pozemků p. č. 756/1 a 762/1 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek rozdělených na základě nového GP 2.11.2017 stahnout
53/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 429/55 v obci Kaliště a k. ú. Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště manželům Šindelářovým a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy 2.11.2017 stahnout
52/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 7/2017 – prodej pozemku p. č. 27/26 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek 2.11.2017 stahnout
51/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 6/2017 – prodej pozemku p. č. 27/25 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek 2.11.2017 stahnout
50/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci firmy FCC o úpravách cenových podmínek za svoz TKO 2.11.2017 stahnout
49/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh textu darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 80 000,- Kč firmě Lapek a.s. na provoz místní prodejny smíšeného zboží v roce 2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy 2.11.2017 stahnout
48/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene na základě žádosti firmy FIERA a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy 2.11.2017 stahnout
47/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 10/2017 – prodej pozemku p. č. 13/2 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek 2.11.2017 stahnout
46/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 2.11.2017 stahnout
45/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017 ze dne 5. 9. 2017 7.9.2017 stahnout
44/2017 Zastupitelstvo obce neschvaluje účast obce na veřejné soutěži pořádané státním pozemkovým úřadem týkající se prodeje rodinného domu č. p. 83 s přilehlými pozemky 7.9.2017 stahnout
43/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 5/2017 – prodej částí pozemků p. č. 429/42 a p. č. 429/53 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek dle přiloženého zákresu 7.9.2017 stahnout
42/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 4/2017 – prodej části pozemku p. č. 762/1 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek dle přiloženého zákresu 7.9.2017 stahnout
41/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 3/2017 – prodej pozemků p. č. 27/23 a 27/24 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek 7.9.2017 stahnout
40/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu dodavatele elektřiny na základě nabídky firmy ČEZ a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy 7.9.2017 stahnout
39/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet mikroregionu Třešťsko za rok 2016 7.9.2017 stahnout
38/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2018 - 2020  7.9.2017 stahnout
37/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu oken v horním patře kulturního domu v maximální cenové výši 190 000,- Kč 7.9.2017 stahnout
36/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 7.9.2017 stahnout
35/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis kontrolního výboru 15.6.2017 stahnout
34/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního výboru 15.6.2017 stahnout
33/2017 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku MŠ za rok 2016 15.6.2017 stahnout
32/2017 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2016 15.6.2017 stahnout
31/2017 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 15.6.2017 stahnout
30/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar firmě Lapek a.s. ve výši 80 000,- Kč za podmínky získání dotace z Kraje Vysočina „Venkovské prodejny 2017“: 15.6.2017 stahnout
29/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar instituci Linka bezpečí, z.s. ve výši 1000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy 15.6.2017 stahnout
28/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3 – červen 2017 ze dne 16. 6. 2017 15.6.2017 stahnout
27/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup materiálu na rekonstrukci elektroinstalací v KD provedenou p. Matějkou ml. v maximální cenové relaci do 200 000,- Kč 15.6.2017 stahnout
26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukcí WC v KD provedenou firmou Status a.s. v maximální cenové relaci do 500 000,- Kč 15.6.2017 stahnout
25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje sjednání pojištění zaměstnanců příspěvkových organizací s firmou DAS a pověřuje starostu podpisem smlouvy 15.6.2017 stahnout
24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků p.č. 500/1, 16/1, 295/2 a 295/3 včetně stavby č.p. 31 v obci Kaliště a katastrálním území Býkovec ve výlučném vlastnictví pana Dvořáka na základě záměru č. 2/2017 15.6.2017 stahnout
23/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení zakázky na rekonstrukci místní komunikace spolufinancované z POVV 2017 podnikateli Romanu Kadlecovi z Řásné na základě její nabídky ve výši 265 000,-Kč. Zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy 15.6.2017 stahnout
22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 15.6.2017 stahnout
21/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko na úřední desce 4.5.2017 stahnout
20/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Třešťsko na úřední desce 4.5.2017 stahnout
19/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 – duben 2017 ze dne 26. 5. 2017 4.5.2017 stahnout
18/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek MŠ ve výši 11 000,- Kč na opravu varné desky 4.5.2017 stahnout
17/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 7 a 1211/25 Sovovým: 4.5.2017 stahnout
16/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě pozemků p.č. 500/1, 16/1, 295/2 a 295/3 včetně stavby č.p. 31 v obci Kaliště a katastrálním území Býkovec ve výlučném vlastnictví pana Dvořáka 4.5.2017 stahnout
15/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 4.5.2017 stahnout
14/2017 Zastupitelstvo schvaluje příspěvek instituci Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s ve výši 1 000,- Kč 2.3.2017 stahnout
13/2017 Zastupitelstvo schvaluje pořízení návrhu obecního znaku na základě nabídky firmy Velebný @ Fam za cenu 12 100,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy 2.3.2017 stahnout
12/2017 Zastupitelstvo schvaluje výměnu oken v MŠ za cenu nepřevyšující 250 000,- Kč s DPH, v ideálním případě částečně hrazenou z některého dotačního programu 2.3.2017 stahnout
11/2017 Zastupitelstvo schvaluje Záměr č. 1/2017 – prodej pozemků p. č. 7 a 1211/25 2.3.2017 stahnout
10/2017 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kaliště na roky 2018-2021 2.3.2017 stahnout
9/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017 ze dne 20.2.2017 2.3.2017 stahnout
8/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 2.3.2017 stahnout
7/2017 Zastupitelstvo schvaluje změnu frekvence zasedání zastupitelstva na zasedání v lichých měsících (tedy jednou za 2 měsíce) + prosincové zasedání 5.1.2017 stahnout
6/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí navýšení členských příspěvků mikroregionů Telčsko a Třešťsko pro rok 2017 5.1.2017 stahnout
5/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2016 ze dne 30. 12. 2016 5.1.2017 stahnout
4/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5 000,- Kč zařízení Domácí hospic Vysočina o.p.s. 5.1.2017 stahnout
3/2017 Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p.č. 429/52 paní Prokůpkové 5.1.2017 stahnout
2/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečnou zprávu inventarizační komise MŠ 5.1.2017 stahnout
1/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 5.1.2017 stahnout

2016

Č. usnesení: Znění usnesení: Datum: Zápis:
59/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy z finančního a kontrolního výboru 1.12.2016 stahnout
58/2016 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Rozpočtu obce Kaliště na rok 2017 1.12.2016 stahnout
57/2016 Zastupitelstvo schvaluje Záměr č. 5/2016 k pronájmu části pozemku p.č. 429/1 1.12.2016 stahnout
56/2016 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar včelařům ve výši 2 000,- Kč 1.12.2016 stahnout
55/2016 Zastupitelstvo schvaluje opravu kuchyňské linky v KD dle nabídky firmy HAJAX 1.12.2016 stahnout
54/2016 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků dle žádosti Volfových 1.12.2016 stahnout
53/2016 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 27/21 na základě záměru č. 4/2016 1.12.2016 stahnout
52/2016 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 27/22 na základě záměru č. 3/2016 1.12.2016 stahnout
51/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 1.12.2016 stahnout
50/2016 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2017 3.11.2016 stahnout
49/2016 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p. č. 452 a 453 manželům Mackovým. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu uzavřením smlouvy o prodeji pozemků 3.11.2016 stahnout
48/2016 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru č. 4/2016 – Prodej pozemku p. č. 27/21 3.11.2016 stahnout
47/2016 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru č. 3/2016 – Prodej pozemku p. č. 27/22 3.11.2016 stahnout
46/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kaliště z 31. 10. 2016 3.11.2016 stahnout
45/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 3.11.2016 stahnout
44/2016 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 6.10.2016 stahnout
43/2016 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru č. 2/2016 k prodeji pozemků p.č. 452 a 453 6.10.2016 stahnout
42/2016 Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 27/1 (nově 27/20) MUDr. Foltinovi. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu uzavřením smlouvy o prodeji pozemku 6.10.2016 stahnout
41/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 6.10.2016 stahnout
40/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru 1.9.2016 stahnout
39/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru 1.9.2016 stahnout
38/2016 Zastupitelstvo schvaluje pořízení vybavení do školní zahrady do 100 000,- Kč v případě získání 70% dotace 1.9.2016 stahnout
37/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 1.9.2016 stahnout
36/2016 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 2.6.2016 stahnout
35/2016 Zastupitelstvo schvaluje výměnu kotle v MŠ s tím, že bude vybrána nejvhodnější z více podaných nabídek 2.6.2016 stahnout
34/2016 Zastupitelstvo zamítá odkup pozemku č. 161 v Býkovci 2.6.2016 stahnout
33/2016 Zastupitelstvo schvaluje zaměření a záměr rozdělení pozemku 766/1 2.6.2016 stahnout
32/2016 Zastupitelstvo schvaluje žádost o změnu ÚP – způsob využití pozemku č. 762/1 jako venkovské bydlení 2.6.2016 stahnout
31/2016 Zastupitelstvo schvaluje „Záměr č. 1/2016 – rozdělení pozemku č. 27/1 a následný prodej jeho části“ 2.6.2016 stahnout
30/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 2.6.2016 stahnout
29/2016 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015. 5.5.2016 stahnout
28/2016 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku MŠ za rok 2015. 5.5.2016 stahnout
27/2016 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2015. 5.5.2016 stahnout
26/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. 5.5.2016 stahnout
25/2016 Zastupitelstvo schvaluje „Zprávu o uplatňování Územního plánu Kaliště" 5.5.2016 stahnout
24/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 5.5.2016 stahnout
23/2016 Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci stropu v klubovně SDH firmou HAJAX s. r. o. 7.4.2016 stahnout
22/2016 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 1 - březen 2016 7.4.2016 stahnout
21/2016 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic vysočiny na opravu místních komunikací v rámci čerpání dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny dle zaslané nabídky – Zadání s výměrem v celkové hodnotě 211 834,- Kč 7.4.2016 stahnout
20/2016 Zastupitelstvo schvaluje výměnu oken v 1. patře budovy MŠ s využitím dotace z programu „Naše školka“ 7.4.2016 stahnout
19/2016 Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku p.č. 1210/3 od společnosti LČR, s.p 7.4.2016 stahnout
18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou. 7.4.2016 stahnout
17/2016 Zastupitelstvo schvaluje instalaci EZS do klubovny SDH a kulturního domu na základě předložené nabídky p. Kaláška 3.3.2016 stahnout
16/2016 Zastupitelstvo schvaluje žádost MŠ o souhlas s poskytováním péče o děti ve skupině do tří let 3.3.2016 stahnout
15/2016 Zastupitelstvo schvaluje žádost o změnu územního plánu navrženou starostou - změna využití pozemku č. 756/1 na vodní plochu 3.3.2016 stahnout
14/2016 Zastupitelstvo schvaluje umístění nové lampy veřejného osvětlení k domu č.p. 9 na základě žádosti sl. Volavkové 3.3.2016 stahnout
13/2016 Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene týkajícího se přípojky NN v Kališti u bývalého č.p. 44 a pověřuje starostu podepsáním smlouvy 3.3.2016 stahnout
12/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na rekonstrukci střechy kulturního zařízení v Býkovci a scvhaluje vítězného dodavatele Fy Poukar 3.3.2016 stahnout
11/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou 3.3.2016 stahnout
10/2016 Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce Kaliště a zprávu o provedené finanční kontrole v MŠ 4.2.2016 stahnout
9/2016 Zastupitelstvo schvaluje neprodloužení nájemní smlouvy na byt rodině Uhrínových z důvodu opakujícího se rušení nočního klidu 4.2.2016 stahnout
8/2016 Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene týkajícího se přípojky NN v Býkovci u domu Moravových a pověřuje starostu podepsáním smlouvy 4.2.2016 stahnout
7/2016 Zastupitelstvo pověřuje starostu ke změně využití dotace z programu obnovy venkova na rekonstrukci místních komunikací 4.2.2016 stahnout
6/2016 Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy na změnu dodavatele elektřiny na 1 rok 4.2.2016 stahnout
5/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva 4,2,2016 stahnout
4/2016 Zastupitelstvo schvaluje využití dotace z programu obnovy venkova pro rok 2016 na rekonstrukci části chodníků 7.1.2016 stahnout
3/2016 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 5-prosinec 2015 7.1.2016 stahnout
2/2016 Zastupitelstvo nesouhlasí se zveřejněním celostránkového inzerátu v knize o obcích 7.1.2016 stahnout
1/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva včetně bodu o rozpočtovém opatření č. 5/2015 7.1.2016 stahnout

2015

Č. usnesení: Znění usnesení: Datum: Zápis:
70/2015 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočet obce Kaliště na rok 2016 3.12.2015 stahnout
69/2015 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtový výhled na rok 2016-2019 3.12.2015 stahnout
68/2015 Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2015 3.12.2015 stahnout
67/2015 Zastupitelstvo neschvaluje zařazení webových stránek obec-kaliste.cz do služby "netkatalog" 3.12.2015 stahnout
66/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z přezkoumání hospodaření obce Kaliště 3.12.2015 stahnout
65/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 14. zastupitelstva 3.12.2015 stahnout
64/2015 Zastupitelstvo schvaluje prodej bubnové sekačky p. Brychtovi za cenu 4000,- Kč 5.11.2015 stahnout
63/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z kontroly kontrolního výboru 5.11.2015 stahnout
62/2015 Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizační komise 5.11.2015 stahnout
61/2015 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2016 5.11.2015 stahnout
60/2015 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové opatření č. 4/2015 5.11.2015 stahnout
59/2015 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci přeložení elektrického vedení do země u č.p. 83 a 84 5.11.2015 stahnout
58/2015 Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 400,- Kč pro ZO ČSV 5.11.2015 stahnout
57/2015 Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na rekonstrukci kostela v Panských Dubenkách ve výši 10 000,- Kč 5.11.2015 stahnout
56/2015 Zastupitelstvo schvaluje souhlas se zařazením svého území do území působnosti MAS Mikroregionu Telčsko v letech 2014-2020 5.11.2015 stahnout
55/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 13. zastupitelstva 5.11.2015 stahnout
54/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek jednání finančního výboru 1.10.2015 stahnout
53/2015 Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad OZV č. 2/2015 1.10.2015 stahnout
52/2015 Zastupitelstvo souhlasí s pořízením nových vchodových dveří do klubovny SDH a do MŠ 1.10.2015 stahnout
51/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí plánovanou rekonstrukci vjezdu do býkoveckého lesa. 1.10.2015 stahnout
50/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva 1.10.2015 stahnout
49/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí stanovy Mikroregionu Třešťsko 3.9.2015 stahnout
48/2015 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 3.9.2015 stahnout
47/2015 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančího daru sdružení "Lina důvěry STŘED" ve výši 300,- Kč 3.9.2015 stahnout
46/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva 3.9.2015 stahnout
45/2015 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 2.7.2015 stahnout
44/2015 Zastupitelstvo schvaluje p. Zapletalovou jako členku finančního výboru 2.7.2015 stahnout
43/2015 Zastupitelstvo neschvaluje p. Procházkovou jako členku finančního výboru 2.7.2015 stahnout
42/2015 Zastupitelstvo schvaluje předání agendy knihovny p. Navrátilové 2.7.2015 stahnout
41/2015 Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu zastupováním obce Kaliště v rámci spolupráce s Mikroregionem Telčsko 2.7.2015 stahnout
40/2015 Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu zastupováním obce Kaliště v rámci spolupráce s Mikroregionem Třešťsko 2.7.2015 stahnout
39/2015 Zastupitelstvo schvaluje novou zřizovací listinu SDH 2.7.2015 stahnout
38/2015 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí vratné dotace MŠ ve výši 180 000,- Kč na rekonstrukci umývárny s tím, že 90 000,- Kč bude vráceno jednorázově a zbylých 90 000,- Kč postupně z prostředků MŠ. Dále zastupitelstvo ukládá starostovi vydat v září tohotoroku rozpočtové opatření, kde bude tato dotace zahrnuta. 2.7.2015 stahnout
37/2015 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č. 429/54 manželům Šindelářovým za cenu 30,- Kč/m2 a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy 2.7.2015 stahnout
36/2015 Zastupitelstvo schvaluje přidělení volného obecního bytu po p. Masnicové panu Janu Šindelářovi nejml. pod podmínkou, že na vlastní náklady výměnou za odpuštění nájmu provede vymalování a drobné opravy před nastěhováním 2.7.2015 stahnout
35/2015 Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci vodoinstalace ve všech bytech bytového domu 2.7.2015 stahnout
34/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva 2.7.2015 stahnout
33/2015 Zastupitelstvo schvaluje ukončení členství ve Sdružení místních samospráv 4.6.2015 stahnout
32/2015 Zastupitelstvo schvaluje snížení nájemného rodině Uhrínových na 500,- Kč 4.6.2015 stahnout
31/2015 Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 5 000,- Kč M%S na nákup dětské zahradní sestavy a příspěvek 5 000,- Kč na mimořádné odměny zaměstnancům MŠ 4.6.2015 stahnout
30/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva  4.6.2015 stahnout
29/2015 Zastupitelstvo souhlasí s nákupem autobaterie + nabíječky do zásahového vozidla SDH v hodnotě cca 4 000,- Kč 7.5.2015 stahnout
28/2015 Zastupitelstvo souhlasí s napojením mobilního domu p. Šindeláře na obecní vodovod a jeho odkanalizováním do obecní kanalizace 7.5.2015 stahnout
27/2015 Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2015, která nabude účinnosti 1.6.2015 a která nahrazuje OZV č.3/2011 7.5.2015 stahnout
26/2015 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1 - duben 2015 ze dne 23.4.2015 7.5.2015 stahnout
25/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva  7.5.2015 stahnout
24/2015 Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na pojištění právní ochrany obce s firmou DAS a pověřuje starostu podepšáním této smlouvy. 2.4.2015 stahnout
23/2015 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 2.4.2015 stahnout
22/2015 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2014 2.4.2015 stahnout
21/2015 Zastupitelstvo bez výhrad schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 2.4.2015 stahnout
20/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 2.4.2015 stahnout
19/2015 Zastupitelstvo schvaluje možnost zajištění zaměření a rozdělení pozemku 429/53, následně pak prodej rozdělené části Šindelářovým. 2.4.2015 stahnout
18/2015 Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci záchodů v klubovně SDH s tím, že materiál bude nakoupen a práce provedeny brigádně svépomocí. 2.4.2015 stahnout
17/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva  2.4.2015 stahnout
16/2015 Zastupitelstvo schvaluje požadavek pana Šindeláře na přístup k jeho pozemku za těchto podmínek: nebude narušen povrch hřiště, zvláště pakzákladny pro požární útok. Zastupitelstvo dále ukládá p. Šindelářovi upravit plot u hřiště, kudy bude ke svému pozemku přistupovat - část plotbu bude odnímatelná. 5.3.2015 stahnout
15/2015 Zastupitelstvo schvaluje zavedení služby GoSMS. 5.3.2015 stahnout
14/2015 Zastupitelstvo schvaluje převedení dluhu za zaniklou firmou Jednota Třešť ve výši 450,- Kč mezi nedobytné pohledávky. 5.3.2015 stahnout
13/2015 Zastupitelstvo schvaluje návrh dohody o změně hranic obcí mezi obcemi Kaliště a Jihlávka v souvislosti s přepracováním souboru geodeitckých informací do digitálního vyjádření. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dohody. 5.3.2015 stahnout
12/2015 Zastupitelstvo schvaluje nové technické řešení firmy SETO přeložení vedení NN v Býkovci 5.3.2015 stahnout
11/2015 Zastupitelstvo pověřuje starostu prováděním rozpočtových změn do neomezené výše příjmů a výdajů, které budou následně projednány na následujícím jednání zastupitelstva obce 5.3.2015 stahnout
10/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva  5.3.2015 stahnout
9/2015 Zastupitelstvo akceptuje navržené zástupce obce pro jednání v oblasti územního plánování (starosta, p. Kučera) 5.2.2015 stahnout
8/2015 Zastupitelstvo akceptuje žádost firmy Fiera a.s. na zřízení věcného břemene na obecním pozemku před domem Kaláškových čp.91 5.2.2015 stahnout
7/2015 Zastupitelstvo akceptuje výsledek a závěrečnou zprávu o provedení fyzické inventury majetku obce. 5.2.2015 stahnout
6/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva  5.2.2015 stahnout
5/2015 Zastupitelstvo schvaluje zamítavé stanovisko firmě SETO týkající sepřeložení elektrického vedení. 8.1.2015 stahnout
4/2015 Zastupitelstvo akceptuje výsledek a závěrečnou zprávu o provedení fyzické inventury majetku MŠ 8.1.2015 stahnout
3/2015 Zastupitelstvo schvaluje posunutí platnosti změny ve výši poplatků za TKO na rok 2016 8.1.2015 stahnout
2/2015 Zastupitelstvo schvaluje změny ve výši poplatků za TKO v obecní vyhlášce o místních poplatcích 8.1.2015 stahnout
1/2015 Zastupitelstvo schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva  8.1.2015 stahnout

 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018 – listopad 2018.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou.

 

© Roman Krafka 2003-2022